11.7.2020 2:38 ~ v chate 15.70 °C , vonku 15.50 °C