7.8.2020 10:42 ~ v chate 25.70 °C , vonku 21.30 °C